Taken van de FG volgens de AVG

Taken van de FG volgens de AVG

Volgens de Algemene Verordening voor de Gegegevensbescherming moet de Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) met de volgende taken worden belast:

Dit geldt voor zowel Nederland als Spanje. Alhoewel er in Spanje nog meer taken aan de FG worden toebedeeld.:

  1. Het informeren en adviseren de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
  2. Het toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
  3. Het desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
  4. Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
  5. Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

Contact

Wilt u meer weten over de taken van de FG volgens de AVG, neem dan contact met ons op of bel direct 0034 610 739 364