Gegevensbescherming & Externe FG/ DPO

Op basis van een dienstverleningovereenkomst

Business Advice Spain is gespecialiseerd in de gegevensbescherming & Externe FG/ DPO functies. Cliënten contracteren ons op basis van een freelance overeenkomst als externe FG/ DPO. De toepasselijke wetgeving zegt daarover het volgende:

 1. Een groep van ondernemingen kan één functionaris voor gegevensbescherming benoemen, mits de functionaris voor gegevensbescherming vanuit elke vestiging makkelijk te contacteren is;
 1. De functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten. En, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen.

Business Advice Spain is de functionaris voor de persoonsgevens van zorginstellingen en verzekeringsbedrijven. In die hoedanigheid:

 1. Functioneren we als contactpunt voor werknemers, consumenten en autoriteiten;
 2. Ontwikkelen we protocollen en implementeren we procedures. Ook geven we trainingen aan personeel en management;
 3. We voeren AVG audits uit, maken gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, helpen om contracten op te stellen en de registers van de verwerkingsactiviteiten op te maken en bij te houden;
 4. Helpen we de schade te beperken in geval van een datalek.

Volgens de AVG moet de FG met de volgende taken worden belast:

 1. Het informeren en adviseren de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 2. Het toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 3. Het desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
 4. Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
 5. Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid.

De FG houdt bij de uitvoering van zijn taken rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.

Contact

Neemt u alstublieft contact op als u meer informatie wilt over onze diensten voor de gegevensbescherming & Externe FG/ DPO. Deze service verlenen wij over het algemeen voor een aantal vastgestelde uren per maand.  Daarvoor helpen we u met uw compliance en zijn we fulltime FG/DPO voor uw onderneming.

We hebben hier en hier meer over persoonsgegevensbescherming geschreven.