Algemene Voorwaarden diensten BAS

Business Advice Spain > Algemene Voorwaarden diensten BAS

Algemene voorwaarden

Opdrachtgever (“u”) en Business Advice Spain (“wij”) zijn de partijen in deze voorwaarden.

Onze relatie met u

 1. Deze algemene voorwaarden, tezamen met de voorwaarden voor specifieke opdrachten of anderszins besproken, zijn van toepassing op de ALLE opdrachten of services die wij aan u verlenen gedurende onze relatie.
 2. Onder deze overeenkomst voeren wij onze diensten uit met de nodige zorg en in overeenstemming met het Spaanse wetten, en andere toepasselijke professionele normen.
 3. Wij leveren de diensten als een onafhankelijke partij aan u. Wij zijn niet uw werknemer. Wij hebben geen recht u te binden en omgekeerd.
 4. U staat ons toe om derde in te schakelen voor de uitvoering van opdrachten. U staat ons toe om namens u beperkingen van aansprakelijkheid in de voorwaarden van derden te accepteren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen of nalatige van ingeschakelde derden.
 5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of de implementatie van de uitkomst van de diensten.
 6. Business Advice Spain is de handelsnaam van Jochem Schoevers met Spaans BTW identificatienummer ESX4945280G en vestigingsadres in C/ Zorrilla 23, 28014, Madrid, Spanje.

 

Beperkingen/Limitering aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Business Advice Spain, dat is Jochem Schoevers, is beperkt tot het door de verzekeraar te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met ons eigen risico onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit, of in verband staat met, onze diensten beperkt tot het bedrag dat voor die diensten is betaald in de 12 voorgaande maanden aan de aansprakelijkheidsstelling, met een maximum van €10.000 (tienduizend Euro). Enige aansprakelijkheid voor derden die door ons zijn ingehuurd is uitgesloten conform nummer 4 boven. In dat geval zal u die derde(n) direct aansprakelijk stellen zonder ons daarbij te betrekken.
 2. Alle vorderingen van opdrachtgever, voor welke reden dan ook, zullen verlopen na 12 maanden nadat de opdracht is uitgevoerd, tenzij de vorderingen volgens het toepasselijk recht eerder verlopen.

 

Geheimhouding

 1. Tenzij anderszins toegestaan door deze voorwaarden, mag geen van ons de inhoud van deze voorwaarden en/ of overeenkomst of enige informatie die door of namens de ander is verstrekt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen moet worden behandeld, aan derden bekendmaken. Elk van ons mag dergelijke informatie echter vrijgeven voor zover deze:
 2. openbaar is of wordt anders dan door een schending van deze voorwaarden,
 3. door de ontvanger wordt ontvangen van een derde partij die, voor zover de ontvanger weet, geen geheimhoudingsplicht heeft jegens de bekendmakende partij met betrekking tot die informatie,
 4. openbaar wordt gemaakt indien nodig om de rechten van de ontvanger onder deze overeenkomst af te dwingen, of
 5. openbaar moet worden gemaakt op grond van toepasselijke wetgeving, juridische procedures of beroepsregelgeving.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Wij kunnen gegevens, software, ontwerpen, programma’s, modellen, systemen en andere methodologieën en knowhow (“Materialen”) die we bezitten gebruiken bij het uitvoeren van de diensten. Niettegenstaande de levering van rapporten of memorandums, behouden we alle intellectuele eigendomsrechten op de Materialen (inclusief eventuele verbeteringen of kennis ontwikkeld tijdens het uitvoeren van de diensten) en in alle werkdocumenten die zijn opgesteld in verband met de diensten (maar niet de klantinformatie die erin wordt weergegeven). Na betaling voor de diensten mag u alle Materialen gebruiken die in de rapporten of memorandums zijn opgenomen.

 

Persoonsgegevensbescherming

 1. Wij kunnen persoonsgegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen (“Persoonsgegevens”) verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins verwerken (gezamenlijk “Verwerken”). In geval u ons persoonsgegevens verstrekt, garandeert u ons dat u rechtmatig dergelijke Persoonsgegevens mag verstrekken.
 2. Wij zullen dergelijke persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en professionele vereisten. Elke dienstverlener die wij inschakelen, vragen wij te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming.
 3. Wanneer u optreedt als verantwoordelijke en wij namens u persoonsgegevens verwerken garanderen wij dat een dergelijke verwerking in overeenstemming zal met uw instructies en dat wij: de persoonsgegevens niet zullen verwerken voor een ander doel dan het leveren van de diensten en de doeleinden zoals beschreven in deze voorwaarden (NB punt 7). Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen implementeren om de persoonsgegevens te beschermen. En alle persoonsgegevens in welke vorm dan ook en alle ondersteunende documenten die persoonsgegevens van u bevatten te vernietigen of retourneren na beëindiging van deze overeenkomst, onder voorbehoud van eventuele toepasselijke verplichtingen om de gegevens te bewaren.

 

Fees, onkosten en uitgaven

 1. Naast onze professionele vergoedingen en specifieke onkosten in verband met de diensten zoals beschreven in dit voorstel, dient u ons ook te vergoeden voor andere redelijke kosten die zijn gemaakt bij het uitvoeren van de diensten. Dergelijke kosten kunnen bestaan ​​uit kosten voor derden, reiskosten, vertalers, griffies, koeriers, notarissen, apostilles, enz.
 2. Onze vergoedingen zijn exclusief BTW en andere belastingen of soortgelijke kosten, evenals douane, invoerrechten of tarieven die worden opgelegd met betrekking tot de diensten. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.
 3. Periodieke vergoeding zullen op jaarbasis worden gewijzigd volgens de officiële Spaanse inflatie-indexen.

 

Termijn

 1. Als de opdracht is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze door elk van de partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

 

Overmacht

 1. Noch u, noch wij zijn aansprakelijk voor schending van deze overeenkomst (behalve betalingsverplichtingen) veroorzaakt door omstandigheden die buiten uw of onze redelijke controle liggen.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Deze overeenkomst en alle niet-contractuele zaken of verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de diensten, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje.
 2. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de services is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Madrid.

 

Diversen

 1. Wij zijn verplicht om uw identiteit vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
 2. Deze algemene voorwaarden mogen elektronisch worden aanvaard, bijvoorbeeld over email en of worden ondertekend en gekopieerd worden verzonden.
 3. De partijen verklaren dat de persoon die deze algemene voorwaarden namens hen aanvaardt, uitdrukkelijk gemachtigd is om deze te aanvaarden, uit te voeren en de partijen aan deze voorwaarden te binden. U verklaart dat aan u gelieerde ondernemingen en alle anderen aan wie wij services verlenen via onze relatie, gebonden zijn aan deze algemene voorwaarden.